راهنمای ایجاد فایل تبدیل گروهی شماره حسابها به شماره شبا 
 
1- ساختار فايل تبديل گروهي شماره حسابها به شماره شبا، به صورت متني (Text) مي باشد. 
2- براي توليد فايل ميتوانيد از برنامه Notepad استفاده كنيد. 
3- در اين فايل ميبايست شماره حسابهاي موردنظر در خطوط متوالي درج شوند. بنابراين در هر خط يك شماره حساب درج مي شود. 
4- حداكثر طول شماره حساب درج شده در هر خط 10 رقم مي باشد. 
5- در هر فايل حداكثر 1000 رديف شماره حساب قابل درج مي باشد و در صورتي كه تعداد رديف بيش از اين مقدار باشد، فايل موردنظر رد خواهد شد. 
6- در صورتي كه در هريك از رديفهاي فايل، حروف الفبا يا کاراکترهای غيرعددي موجود باشد، آن رديف با شماره حساب صفر درج مي گردد(از فاصله خالي انتهاي رديفها صرفنظر مي شود) و خطا در فايل پاسخ توضيح داده خواهد شد.